اثر بخشی امید درمانی بر بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

  دکتر لینک | اثر بخشی امید درمانی بر  بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

مقدمه:

 اﻣﯿﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوري در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ .دیابت که یک اختلال ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﮑﺮاس و درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ است ﺑﻪﻋﻨﻮان اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧته شده و تاریخچه ای به قدمت بشر دارد یکی از انواع دیابت دیابت نوع دو است.

از راهﻫﺎي اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻌﺮ اﺳﺖ .بسیاری از درمانگران سعی در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻌﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. 
 اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖﻧﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب  را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﯿﺪوار ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. رﺷﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎروﭘﻮد اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻟﻮي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ. داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺜﻨﻮي ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔت اﻣﯿﺪ اﻣﺮي ﺟﻮﻫﺮي و اﺻﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد روﺣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ؛ ﻫﺮ دو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه  ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ، رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد اﻣﯿﺪ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖﮔﺮا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
خودکارآمدی، ﺑﺎور ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺿﻌﻒﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر، اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ را دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ درزﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو را ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻠﺴﺎت اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﻬﺒﻮدي و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ آنﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
بحث و نتیجه گیری: اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.   
اﻣﯿﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو دارد.

لطفا نظر خود را درباره این پست در صفحه اینستاگرام به اشتراک بگذارید: ورود به اینستاگرام 

 

درصورتی که این مطلب براتون جالب بود پیشنهاد میکنیم در سایت دکتر یو عضو بشید

https://druu.ir/signup

پادکست پزشکی | مدیکستو

"ازتون صادقانه میخوام که اگه فکر میکنی این مطلب به درد کسی میخوره آدرسشو کپی کنید و براش ارسال کنید زیاد وقتتو نمیگیره"

https://www.drlink.ir/blog/medical-podcast-medicasto-the-effectiveness-of-hope-therapy-on-patients-with-type-1-diabetes

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*