ضرورت و اهمیت ارزش آفرینی برای بیماران

  دکتر لینک | ضرورت و اهمیت ارزش آفرینی برای بیماران

 اســـاس و بنيـــان هر مطب و کلینیکی را بیماران آن  تشـــکيل می دهنـــد؛ زیـــرا بیمار، اصلی تریـــن منبـــع درآمد و رشـــد هر کلینیکی اســـت و مدیران کلینیک ها بـــر ایـــن نکتـــه که جذب، حفـــظ و نگهداری بیماران رمـــز موفقيت کلینیک اســـت، تفاهـــم دارنـــد. به هميـــن دليـــل، موضـــوع بیمار محوری در کسب و کارها نيـــز از اولویـــت خاصـــی برخـــوردار اســـت، تـــا آن جـــا هیچ مطب یا کلینیکی، بـــدون رضایت منـــدی و خشـــنودي بیماران ، مقبـــول و موفـــق نخواهـــد بـــود.

مهم تریـــن وجـــه بیمار محوری و فاخرتریـــن مفهـــوم در ایـــن رابطـــه موضوعـــی است که طی سال های اخیر تحت عنوان ارزش آفرینی مطرح می شود.

 ارزش آفرینـــی، به معنـــای رویکـــردی اســـت کـــه مدیریت کلینیک در قبـــال همـــه ذی نفعـــان و به ویـــژه بیماران خـــود در پيـــش می گيـــرد و در آن بیمار را محـــور همـــه فعاليت هـــا و فرآیندهـــای خـــود قـــرار می دهـــد. 
بـــه ایـــن ترتيـــب، مدیریت کلینیک از منظـــر بیماران، به نحـــوی مهندســـی می شـــود کـــه خدمـــات ارائـــه شـــده نيازهـــا و خواســـته های بیمار را تأميـــن کنـــد. دامنـــه ایـــن امـــر حتی تـــا کشـــف نيـــاز پنهـــان بیماران  و یـــا فراتـــر از آن، ایجـــاد نيـــاز در بیماران گســـترش می یابـــد. بـــه هميـــن دليـــل پرداختـــن بـــه موضـــوع ارزش آفرینـــی بـــرای بیماران در فضـــای رو بـــه شـــد رقابتـــی کنونـــی مطب و کلینیک ها، در کانـــون توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت
مفهوم ارزش آفرینی
 ارزش آفرینـــی رویکـــردی یكپارچـــه اســـت کـــه نشـــان می دهـــد، مدیریت کلینیک یا مطب چگونـــه می توانـــد در منظـــر ذی نفعـــان و به ویـــژه بیماران، ارزش خلـــق کنـــد. اگـــر
مدیریت کلینیک نتوانـــد بـــرای بیماران  خـــود ارزش آفرینـــی کنـــد، به مـــرور از ذهـــن و زبـــان بیماران، خـــارج و از صحنـــه رقابت محـــو می شـــود
ارزش آفرینی از جنس اثر بخشی است. به بیان دیگر  ارزش آفرینی به انجام کارهای درست برای بیمار مربوط می شود تا انجام درست کارهای کلینیک.
ارزش آفرینی به آن معنی است که خدمات ارائه شده به ایجاد یا افزایش ارزش نزد بیماران منجر شود و ارزش هم همان چیزی است که بیمار حاضر است بابت آن هزینه بپردازد؛ چرا که برایش بسیار حائز اهمیت بوده، منفعت دارد یا رافع مشکلی از او است.

اهمیت و ضرورت ارزش آفرینی برای بیماران کلینیک و مطب

مدیریت کلینیک و مطب بدون ایجاد ارتباط مناسب با بیماران خود نمی تواند موفقیتی حاصل کند و در دنیای امروز که دنیای کیفیت محور و مشتری محور است، بیمار، هدف کار و بیمار محوری زیر بنای تمای فعالیت های مطب و کلینیک خواهد بود. در این راستا، جذب و استخدام پرسنل مشتری مدار که ویژگی های بارز ارتباطات انسانی را در رفتار خود لحاظ کرده باشند نیز برای مطب و کلینیک ضروری است. فلسفه وجودی مطب و کلینیک باید با ارزش آفرینی آغاز شود و در آن ارزش توسط بیمار تعریف گردد. در ارزش آفرینی کلینیک برای بیماران فعالیت های غیر ارزش آفرین حذف می شود و زنجیره  فعالیت های و فرآیندهایی شکل می گیرد که شروع آن خواست و نیاز بیمار و پایان آن رضایت و خشنودی وی باشد. به واقع آنچه که مطب و کلینیک به بیمار عرضه می کند، ارزش است و بیماران بابت مجموع ارزشی که از مطب یا کلینیک دریافت می کنند، هزینه پرداخت می نمایند.
همه بخش ها و واحدهای کلینیک یا مطب باید منطبق با مدل ارزش آفرینی برای بیمار فکر کنند، نیازهای بیمار را محور قرار دهند و با خواسته های در حال تغییر بیماران، همگام شوند.

مدیریت کلینیک باید بداند که بیماران مایل هستند چه چیزی را بیشتر یا کمتر در رفتارهای پرسنل مطب و کلینیک ببینند. انتظارات بیماران باید توسط مدیریت مطب در فرهنگ مطب و کلینیک ترجمه و پیاده سازی شود. به بیان دیگر انتظارات بیماران باید رفتارهای مدیریت کلینیک و پرسنل را جهت دهی کند. از جمله اقدامات موثر برای ایجاد فرهنگ ارزش آفرینی در مطب یا کلینیک آن است که بیمار خود را بشناسیم، بیماران را طبقه بندی کنیم، با آنها تعامل داشته باشیم، اقدامات مطب یا کلینیک خود را با بیماران هماهنگ کرده و تطبیق دهیم، به خواسته و نیاز بیمار ارزش دهیم و میزان رضایتمندی بیمار را بسنجیم.
مشاهده، تنظیم و جهت دهی فعالیت ها و فرآیندهای مطب و کلینیک از نگاه بیمار باعث می ود که
مدیریت کلینیک و کلینیک بیمار را در تمامی زمینه های کاری خود از ارائه خدمات تا بازاریابی مطب و کلینیک، آموزش، توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش دهی مشارکت دهد و پینشهادات و نظرات بیمار را لحاظ نماید. در این میان بیماران ناراضی که با انتقاد و ارائه راهکارهای بهبود، مدیریت کلینیک را به چالش می کشند، جایگاه ویژه ای دارند و مهمترین منبع یادگیری محسوب می شوند. پرسنل کلینیک نیز در صف مقدم خدمت به بیماران و جلب رضایت او قرار می گیرند و مدیریت کلینیک برای تحقق ارزش آفرینی به بیماران به پرسنل نیز بها می دهد. به این تمام سرمایه های مطب و کلینیک در خدمت خفظ بیمار به کار گرفته می شود.

نتیجه گیری

بیماران برای مطب یا کلینیک شما یک دارایی استراتژیک است، برای حفظ بیماران همواره باید یک رابطه برنده- برنده بین بیماران و کلینیک (تبادل ارزش) ایجاد گردد و این در صورتی استقرار می یاید که طرفین احساس کنند که برای آنها مزایای خاصی وحود دارد و به صورت دو قطب یکدیگر را جذب نمایند. 
در همه کسب و کارها نگه داری مشتری موجود، سودآورتر از جذب مشتریان جدید است. طی یک بازه زمانی، هزینه بازاریابی و فروش خدمات به مشتریان موجود به تدریج کاهش می یابد و حاشیه کلی توسعه به طور بالقوه افزایش می یابد. در حیطه پزشکی بیماران وفادار فقط روی قیمت تمرکز ندارند بلکه به عنوان حامی و طرفدار کلینیک عمل کرده و در نتیجه به جذب بیماران جدید کمک می کندو با عنایت به ضریب اهمیت ارزش آفرینی، می توان گفت که برنامه ریزی استراتژیک، در راستای تبدیل ارش آفرینی برای بیمار به یک مزیت رقابتی پایدار می تواند در برتری سازمان در یک فضای رقابتی کاملا موثر باشد.
به این ترتیب برای رسیدن به بیماران وفادار که ضامن بقای کلینیک و مطب هستند، باید در راه پیاده سازی و نهادینه ساختن فرهنگ ارزش آفرینی برای بیماران برنامه ریزی کرد و گام برداشت.  نگرش ارزش محور به ما نشان می دهد که باید برای بیمار ارزش بیشتری (نسبت به رقیب) خلق شود. این نگرش کمک می کند تا الگوی فعالیت کلینیک به الگویی یکپارچه، با معناتر و عمیقتری ارتقا یابد. تا در نهایت منجر به ارزش آفرینی مطلوب و ایجاد اعتماد و تعلق خاطر پایدار بیمار نسبت به کلینیک شود.

لطفا نظر خود را درباره این پُست در صفحه اینستاگرام به اشتراک بگذارید: ورود به اینستاگرام
سیستم مدیریت مطب، کلینیک و بیمارستان دکتر لینک سیستمی با انعطاف پذیری بسیار بالا  جوابگوی تمامی تخصص های پزشکی می باشد.

مقالات مرتبط:

پروسه نوبت دهی مطب خود را ساده کنید!

در حوزه پزشکی به یک رهبر تبدیل شوید.

خدمات درمانی بیمار محور

استراتژی های کلیدی ایجاد مزیت رقابتی در خدمات دندانپزشکی

تگ های مربوط به مقاله فوق در مورد مدیریت مراکز مشاوره و روانشناسی

اشتراک گذاری:
0

دیدگاه شما:

*